ICMAN
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مگس سفید یا سفید بالک ها

مگس سفید از آفات شایع و مهم برای طیف وسیعی از محصولات کشاورزی در مناطق گرمسیری و در مناطـق سردسـیر برای محصـولات گلخانـه اى هست. بـه تعداد زیـادى از گیاهـان از جملـه ریحــان،کاهو، ســیب زمینــى، خیــار، خربــزه، نخـود فرنگـى، کــدو، توتــون ،گوجــه فرنگــى، لوبیــا روغنــى و از گیاهــان زینتــى نیــز ژربــرا، شــمعدانى و داودى، گل کاغــذى، بگونیــا گل میمــون، شــاه پســند، به لیمو، چای ترش، گل کیسمس یا بنت قنسول جامزونی و ختمــى چینــى حملــه و بــه آنهــا خســارت وارد مى کنــد.

حشراتی نرم تن و بالدار هستند که ارتباط مستقیمی با شته ها و شپشک های آردی دارند و در اکثر مناطق یافت می شوند. اما آن قدر ریز هستند که به طور معمول دیده نمی شوند.

این حشرات همانند شته‌ها تولید مقادیر زیادی شیره عسل مانند و چسبناکی می‌کنند. این ماده در گیاهان باعث جذب گرد و خاک و رشد قارچ ها می‌گردد. همچنین ممکن است مورچه هایی را مشاهده کنید که به سمت این ماده چسبنده جذب می شوند. به دلیل تغذیه ی این حشرات، گیاهان به سرعت ضعیف می شوند و ممکن است قادر به انجام فتو سنتز نباشند و برگ ها حالت افتادگی و ضعف پیدا می کنند که در صـورت عـدم کنتـرل ایـن حشـره امـکان دارد گیاهـان کامـلا خشـک شـوند.

سفیدبالک‌ها همانند شته‌ها از توانایی بسیار بالایی در تولید مثل برخوردارند و جمعیت خود را در مدت زمان کوتاهی بسیار افزایش می‌دهند به بسیاری از سموم مقاوم شده اند و میتوانند به بسیاری از سموم دیگر هم مقاوم شوند. سازگاری بسیار خوبی با گرما دارند روی برگ‌ها و به ویژه زیر پایه‌های برگ‌ها جمع می‌شوند تا از شکارچیان و نور خورشید پنهان بمانند.

زندگی مگس سفید

سـیکل زندگـى مگـس سـفید تابـع دمـاى محیـط اسـت و بـه طـور معمـول هـر 19 تـا 25 روز یـک نسـل ایجـاد مـى کنـد . ایـن حشـره داراى چهـار مرحلـه پورگـى اسـت و مرحلـه چهـارم پورگـى در واقـع مرحلـه شـفیرگى اسـت. بـه لارو اینهـا Crawlers مـى گویند. افـراد کامـل و پـوره هـا عموما در سـطح زیریـن برگهـا یافـت میشـوند. تخم هـا در زیـر برگ هـا و در دسـتجات معمـولا کـروى شـکل قـرار میدهنـد. هـر دسـته تخـم حـاوى 15-5 عـدد تخـم میباشـد .هـر حشـره مـاده روزانـه بـه طـور متوسـط 7-5 عـدد ودر طـول عمـر خـود نیـز 150-100 عـدد تخـم تولیـد مـى کنـد طـول دوره تخـم گـذارى 4-3 میباشـد. مرحلـه جنینـى در شـرایط عـادى گلخانـه در 2-1 هفتـه بـه اتمـام میرسـد . طـول ایـن مرحله بسـته بـه دمـاى محیـط متغییـر اسـت .بسـته بـه شـرایط مختلـف در سـال 12-4 نسـل تولیـد مـى کند.

علائم مگس سفید

علائمی که با حمله این آفت روی گیاه مشاهده شده شامل کمبود آهن، تغییر رنگ به زردی،  لکه های سفید، رنگ پریدگی، پژمرده شدن و در نهایت ریختن برگ ها و کاهش رشد گیاه است.  

سطوح برگ ها، به خصوص اطراف آوند ها را با دست بررسی کنید. اگر گیاهان شما دچار این آفت ها شده باشند، خواهید دید که این حشرات با ازدحام زیاد شروع به پرواز می کنند، همچنین ممکن است متوجه تخم هایی در قسمت زیرین برگ ها شوید. هنگامی که مگس های سفید تخم ریزی می کنند، لارو آن ها مانند بیضی های سفید رنگ بدون پا به نظر می رسد. مگس سفید با تغذیه از گیاه مستقیماً به آن آسیب می‌زند. مکیدن شیره‌ی گیاه سبب بروز لکه‌های رنگ ‌و ‌رو رفته‌ای در بخش‌هایی از برگ که آفت از آنجا تغذیه کرده است می‌شود.

مبارزه با آفت مگس سفید

برای دفع مگس سفید، راه حل های مختلفی وجود دارد که می توانید از آن ها استفاده کنید. پرورش دهندگان باید روش های کنترلی که پیش از این استفاده شده را بررسی کرده و یک برنامه مبارزه با آفت دقیق تنظیم کنند. برخی از حشره کش ها، اثرات طولانی مدت سه یا چهار ماهه باقی می گذارند که روی میزان مقاومت آفت در برابر سموم موثر است.

  • استفاده از کارت های چسبناک زرد رنگ  بهتر است، هر چند روز یک بار این کارت ها را تمیز کرده و اگر نیاز هست مواد چسبنده روی آنها را تجدید کنید.
  • زنبور ها، کفشدوزک ها، عنکبوت ها، شبگز های گل، بال توریان و سنجاقک ها شکارچیان طبیعی مگس سفید هستند که میتوان به جای سم پاشی در جمعیت کم سفید بالک ها از این حشرات برای کنترل آفت استفاه کرد.
  • آبیاری گیاهان را به صورت اسپری کردن انجام دهید به طوریکه زیر برگ ها را به طور کامل پوشش دهد.
  • تنظیم دما، رطوبت، نور گلخانه برای مبارزه با آفت سفید بالک ضروری است. خشکی و گرما موجب افزایش سرعت تکثیر سفیدبالک ها می شود.
  • حذف علف های هرز و برگ های مسن زرد رنگ
  • در زمان گلدهی حتما از درب و پنجره های توری برای گلخانه استفاده کنید.

کنتـرل شـیمیایى  

در گلخانـه هایـى کـه انبوهـى جمعیـت زیـاد باشـد بـراى حفـظ محصـول بـه ناچـار بایسـتى اقـدام بـه کنتـرل شـیمیایى نمـود. چـون گلخانـه هـا محلهـاى سرپوشـیده و محفوظـى هســتند، لــذا ســم پاشــى در آنهــا بایســتى توســط کارشناســان مربوطــه بــا انتخــاب حشــره کشــهاى مناسـب انجـام پذیـرد. بـا توجـه بـه سـم پاشـی هاى بـى رویـه در کشـور و مناطـق جنوبـى اسـتان علیــه آفــت متاســفانه در حــال حاضــر حشــره بــه اکثــر ســموم مقاومــت نشــان مى دهــد.

سخن آخر

مگس سفید از رایج ترین آفات گلخانه ای است که باید در ابتدای گلخانه داری به آن توجه کنید. از راه های پیشگیری و مبارزه با این آفت، کنترل دما و رطوبت و نور در گلخانه است که با توجه به تجهیزات موجود و سنسور دما و رطوبت و سنسور لوکس متر در گلخانه میتوانید این مدیریت را انجام دهید. به کار بردن سنسور های با کیفیت باعث بالا رفتن دقت و بازدهی کار شما می شود.

مهم ترین قسمت مبارزه با مگس سفید تنظیم نمودن این پارامتر ها در گلخانه است که باید تمامی شرایط گلخانه را مد نظر داشته باشید تا بتوانید بهترین تصمیم را بگیرید. سیستم اتوماسیون یا کنترل هوشمند گلخانه این تصمیم گیری را برای شما آسان و راحت میکند. اتوماسیون با برنامه ی اقلیمی که در ابتدا برایش تعریف کرده اید و تجهیزاتی که در گلخانه شما موجود است به صورت شبانه روز دما، رطوبت، نور و دیگر پارامتر های مهم را تنظیم میکند و اگر از بازه ی مطلوب خود خارج شدند با دستور دادن به تجهیزات این پارامترها را به حد مطلوب می رساند و باعث پیشگیری از بروز آفت هایی مثل مگس سفید می شود.

جهت اطلاعات بیشتر پیرامون محصولات ما و مشاوره میتوانید با شماره های 09176179188 و 09176179588 تماس حاصل فرمایید.

سنسور دما و رطوبت آیسی من
سنسور لوکس متر (شدت نور) آیسی من

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای دریافت فایل ها ایمیل خود را وارد کنید.

شروع به گفتگو
1
نیاز به کمک دارید؟پیام دهید.
سلام به وب سایت ICMAN خوش آمدید. چگونه میتونیم کمکتون کنیم؟